Όροι χρήσης

1. Γενικά.

O δικτυακός αυτός τόπος www.naturals.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα») ανήκει στην και διαχειρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NATURALS ΙΚΕ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής με ΑΦΜ: 801761556, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Επιχείρησή μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»).

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπό την ιδιότητα του επισκέπτη ή του χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν από αυτήν, αφενός προϋποθέτει την εκ των προτέρων και ανεπιφυλάκτως αποδοχή των κάτωθι περιγραφόμενων Όρων Χρήσης και αφετέρου συνιστά έμπρακτη αποδοχή αυτών. Η αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα εκ μέρους του χρήστη και η συνεπαγόμενη χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως συγκατάθεσή του στους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας www.naturals.gr, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των κάτωθι Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου παρακαλούμε όπως παύσει αμέσως να πλοηγείται και να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι οι εξής:

 

2. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Το www.naturals.gr μέσω της κεντρικής
σελίδας (home page) plazacafe.gr παρουσιάζει συγκεκριμένες και στοχευμένες
υπηρεσίες μας για τα προϊόντα μας και τις συνεργαζόμενες εταιρείες υπό την
εταιρεία NATURALS ΙΚΕ.

Η Επιχείρησή μας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη δύναται να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή του στην παρούσα ιστοσελίδα ή να διακόψει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι αυτός δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει αμέσως να καταστρέψει οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχει λάβει ή εκτυπώσει. Η Επιχείρησή μας θα καταβάλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παράσχει αδιάκοπτη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, ωστόσο, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών σε αυτήν (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.λπ.). Με τον όρο «εμπορικά εύλογο» νοούνται οι εύλογες προσπάθειες, που καταβάλλονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και του συνετού συναλλασσόμενου χωρίς υπερβολική ή δαπανηρή χρήση χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων.

 

3. Απόρρητο.

Η Επιχείρησή μας σέβεται και προφυλάσσει στο ακέραιο τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να αποκτήσει και να διατηρήσει ομαλή και ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Το ακριβές περιεχόμενο των συλλεγέντων από την Επιχείρησή μας πληροφοριών του χρήστη, καθώς και η δικαιολογητική αιτία της εν λόγω συλλογής, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου [εισάγετε hyperlink], η οποία επίσης διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την οποία πρέπει να αναγνώσει ο χρήστης με επιμέλεια, προκειμένου να αντιληφθεί τις πρακτικές μας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει και ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της συλλογής και χρησιμοποίησης των παρεχόμενων από αυτόν δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

 

4. Απαγορευμένη συμπεριφορά χρήστη.

Η Επιχείρησή μας χορηγεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής (και όχι εμπορικής) χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία δύναται να ανακληθεί. Κάθε χρήστης συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο παρόν ως «Απαγορευμένη συμπεριφορά»:

(α) Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, μεταφορτώσει (upload) ή μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση, επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον παρούσα ιστοσελίδα, τα οποία θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της είτε να ενεργήσουν αρνητικά στους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της Επιχείρησής μας.

(β) Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδιανέμει, αναδημοσιεύσει, μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα.

(γ) Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα περιεχόμενο και τις σχετικές με αυτήν υπηρεσίες.

(δ) Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Επιχείρησής μας, όπως, ενδεικτικά, να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μη προσβάσιμα από αυτόν δεδομένα ή διακομιστή, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η ασφάλεια της παρούσας ιστοσελίδας και των σχετικών με αυτήν υπηρεσιών.

(ε) Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή (όπως είναι ένα «διαδικτυακό πρόγραμμα ανίχνευσης» ή άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας ή την Επιχείρησή μας.

(στ) Υπονομεύσει ή χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τεχνικές υπονόμευσης σε βάρος της ιστοστελίδας μας ή τμήματος αυτής.

(η) Παρουσιάσει την Επιχείρησή μας, την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο παραπλανητικό, ψευδή, υποτιμητικό, ή σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο προσβλητικό και μη αποδεκτό, ή συνδέσει την Επιχείρησή μας με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις.

(θ) Χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας και τις συνδεδεμένες με αυτήν υπηρεσίες είτε για τη διενέργεια παράνομων ενεργειών είτε ως μέσο διάδοσης μη αποδεκτών, υποτιμητικών και εν γένει προσβλητικών απόψεων και θέσεων, αφορούσες π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Η διενέργεια από τον χρήστη, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες έχει ως άμεση συνέπεια τον τερματισμό της περιορισμένης άδειας πρόσβασης που του χορηγούμε στα πλαίσια της παρούσας, επιφυλασσόμενης της Επιχείρησής μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η ιστοσελίδα μας και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησής μας και ως εκ τούτου αυτή διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Ό,τι βλέπει, διαβάζει και ακούει ο χρήστης (ήτοι περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμο) στην ιστοσελίδα μας (ενδεικτικά αναφέρονται φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχοι καθώς και οποιαδήποτε άλλο αρχείο) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Ο χρήστης απαγορεύεται να πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, τροποποιήσει, εμφανίσει, αναδιανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει και αποθηκεύσει με οποιονδήποτε τρόπο ό,τι ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησής μας, ή δημιουργήσει παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, πέραν της αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενης της Επιχείρησής μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω παράνομης συμπεριφοράς του χρήστη.

 

6. Ευθύνη – Περιορισμός Ευθύνης – Αποποίηση ευθύνης.

(α) Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα της παρούσας ιστοσελίδας, των περιεχομένων και των υπηρεσιών της, που οφείλονται είτε σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) είτε σε άλλους τεχνικούς λόγους ή σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση της ιστοσελίδας μας. Η Επιχείρησή μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η συχνότητα και διάρκεια οποιουδήποτε τέτοιου είδους σφάλματος ή περιορισμού. Πρόσθετα, η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που δύναται να προκληθεί στους χρήστες από την επενέργεια, την τροποποίηση ή τη δολιοφθορά της ιστοσελίδας μας από τρίτους. Η Επιχείρησή μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται για ζημία οποιασδήποτε μορφής τυχόν υποστεί είτε ο χρήστης της ιστοσελίδας, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων αυτής, στην οποία εξάλλου χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων, είτε οποιοσδήποτε τρίτος, λόγω των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ή των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της Επιχείρησής μας και του χρήστη και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται είτε για ζημίες που προκλήθηκαν από παράβαση μη τελεσθείσα από μέρους μας είτε για οποιαδήποτε έμμεση ή συνακόλουθη ζημία προκληθεί, που δεν είχε προβλεφθεί από αμφότερα τα μέρη, ήτοι την Επιχείρησή και τον χρήστη, όταν αυτός το πρώτον χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα μας και τις σχετικές με αυτήν Υπηρεσίες. Η Επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία της να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου μας. Η Επιχείρησή μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα μας ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού. Η Επιχείρησή μας δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας.

(β) Όλες οι πληροφορίες, οι συμβουλές και τα υλικά που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών σχετικών με την Επιχείρησή μας και τις υπηρεσίες της. Παρότι η Επιχείρησή μας έχει επιδείξει τη μέγιστη δυνατή και εμπορικά εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων στην ιστοσελίδα μας, αυτή καθώς και όλα τα περιεχόμενα σε αυτήν παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις, είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε υπονοούνται, αποκλείονται ρητά στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και της ικανοποιητικής ποιότητάς του.

Η Επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά εκάστου χρήστη, ως ανωτέρω στην παρ. 4. αναλυτικά αναφέρεται. Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα και προσηκόντως στην Επιχείρησή μας οποιαδήποτε μη αποδεκτή, προσβλητική, παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου χρήστη τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου η Επιχείρησή μας να προβεί σε όλες τις δέουσες νόμιμες ενέργειες.

(γ) Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν την ευθύνη των χρηστών ή να μεταβάλλουν τα δικαιώματά τους.

 

7. Συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών. Η Επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας και δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που χρησιμοποιούνται από αυτές, ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με την παρούσα ιστοσελίδα, το πράττει εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.

 

8. Υπηρεσίες ιστοσελίδας – Μεταβολές – Περιοδικές Αλλαγές.

Τα λεπτομερή στοιχεία των υπηρεσιών, που διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο διαθεσιμότητας.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Επιχείρησή μας επί των παρόντων Όρων Χρήσης θα εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, οπότε συνίσταται θερμά στους χρήστες να την επισκέπτονται συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Η εκ νέου χρήση της ιστοσελίδας θεωρείται ως γνώση και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς διέπονται αποκλειστικά από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, υπάγονται δε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

 

10. Αποζημίωση.

Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι θα αποζημιώσει την Επιχείρησή μας, τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της από και κατά οποιασδήποτε εναντίον της αξίωσης, δαπάνης, ζημίας, απώλειας, υποχρέωσης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν είτε λόγω της μη συμμόρφωσής του στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε λόγω της παράβασης εκ μέρους του των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Δικτύου.

 

11. Δυνατότητα Διαχωρισμού.

Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα, την ισχύ ή εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών.

 

12. Στοιχεία επικοινωνίας

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται από την Επιχείρησή μας, ήτοι:

εταιρεία με την επωνυμία: « NATURALS ΙΚΕ ».

Έδρα: Ιουστίνου 2, Ηλιούπολη, Αθήνα, Αττική

Α.Φ.Μ.: 801761556

Τηλ: +30 2114056266

E-mail: info@naturals.gr